a
444 88 58
Çağrı Merkezi
03/04/2018 TARİHLİ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

03/04/2018 TARİHLİ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ


KARARINTARİHİ:</ NUMARASI: KARARIN ÖZETİ:

03/04/2018 18 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Nihat CAN'ın 14 (ondört), Sevcan UZUN'un 14 (ondört), Nusret TOSUN'un 14 (ondört) oy ve İrfan YILMAZ'ın 9  (dokuz), oy aldığı görülerek, Belediye Meclis üyeleri Nihat CAN, Sevcan UZUN ve Nusret TOSUN'un 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine istinaden Encümen üyeliğine seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.  

03/04/2018 19 Plân ve Bütçe Komisyonunun 5 (beş) üyeden oluşturulmasına ve görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Şadan TURHAN, Zekeriya ÇAKIR ve Şükrü SELÖZ; Milliyetçi Hareket Partisi grubundan İrfan YILMAZ ve Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Seyfi ÖZGEN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  

03/04/2018 20  Yapılan işaretle oylama sonucunda 5 (beş) kişiden oluşan imar komisyonu kurulmasına, kurulan komisyonun görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, İmar Komisyonu üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Hüseyin YALÇIN, Ebutalip DURSUN ve Aydın ÇELEBİ, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Aytaç YILMAZ ve Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Erdem SAĞIR'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  

03/04/2018 21 Belediyemizce uygulanacak olan ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınması gereken vergi, resim, harç ve ücretlerin tesbit edilebilmesi amacıyla 5 (beş) kişiden oluşan Ücret ve Tarife Komisyonu kurulmasına, kurulan komisyonun görev süresinin 1 (Bir) yıl olarak belirlenmesine, Ücret ve Tarife Komisyonu üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Hüseyin YALÇIN, Kadir BAYRAK, Yücel YERCİ, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Hüseyin KÖYMEN ve Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Seyfi ÖZGEN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

03/04/2018 22  Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralarını tespit etmek amacıyla 5 (beş) kişiden oluşan Kira Tespit Komisyonu kurulmasına, kurulan komisyonun görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, Kira Tespit Komisyonu üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Zekeriya ÇAKIR, Şadan TURHAN, Aydın ÇELEBİ, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Nurkan KAHRAMAN ve  Cumhuriyet Halk Partisi grubundan  Ayhan ARSLAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

03/04/2018 23 Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi ve Osmanlı Hamamı'nın 10 yıla kadar kiralanmasına, kiralamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının e bendine istinaden yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

03/04/2018 24   Belediyemizce Ertuğrulgazi Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzeri Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Sultaneli Osmanlı Sokağı projesi kapsamında satış yerlerinin kullanımına ilişkin tahsis şartlarının belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının e bendine istinaden yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

03/04/2018 25 Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) 24/01/2018 tarihli "Kentimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyor" başlıklı kampanyasına katılım göstergesi olarak; Türkiye'de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi projesinin Belediye Meclisimizce desteklenmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliğiyle karar verildi.  

03/04/2018 26        İlimiz Merkez, Gazipaşa Mahallesi, tapunun 61 ada, 21 numaralı parselin bulunduğu imar adasında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan değişikliği talebi,  İmar Komisyonunun 13/03/2018 tarih ve 50 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek;       Yapılan görüşmeler ve işaretle oylama sonucunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan değişikliği talebinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerinin kabul,  Cumhuriyet Halk Partisi ve Bağımsız üyelerin çekimser oyları ve mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.  

03/04/2018 27          İlimiz Merkez, Küplü Köyü, Tapunun 338 Ada, 1 ve 2 numaralı parselin bulunduğu imar adasında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan değişikliği talebi,  İmar Komisyonu'na havale edilmiş olup talep İmar Komisyonunun 13/03/2018 tarih ve 51 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek;         Yapılan görüşmeler ve işaretle oylama sonucunda İlimiz Merkez, Küplü Köyü, Tapunun 338 Ada, 1 ve 2 numaralı parselin bulunduğu imar adasında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan değişikliğinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

03/04/2018 28 İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz sorumluluğunda kalan İmar Planları ve İnşaat Ruhsatları konularında, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında, aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlarda revizyon ve değişiklik yapılması ihtiyacına binaen değişiklik yapılması istenen maddeler  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereği görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

03/04/2018 29    Müdürlüğümüz sorumluluğunda kalan İmar Planları ve İnşaat Ruhsatları konularında, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği kapsamında revizyon ve değişiklik yapılması gerektiğinden söz konusu taleplerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereği görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

03/04/2018 30         İlimiz, Merkez, Başköy Köyü, 368 Ada, 9 numaralı Parselin bulunduğu Sağlık Tesis Alanı olan imar adasında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Sosyal Tesis Alanı olacak şekilde plan değişikliği talep edilmekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereği görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2018 31  Trafik yoğunluğunun getirdiği olumsuz etkileri azaltmak, trafik konusunda öncelikli olarak genç nesil olmak üzere toplumun bütün kesimlerini eğitmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Belediyemiz tarafından İstiklal Mahallesi, 377 ada, 18-19-20 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Trafik Eğitim Pisti yapılması planlanmakta olup, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereği görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

03/04/2018 32  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Merkez, İsmetpaşa Mahallesi, Mahalle Konağında yer alan 1/1B adresindeki dükkanın, mahalledeki vatandaşlarımızın PTT hizmetlerinden yararlanabilmesi için PTT Bilecik Şubesine tahsis edilmesine, tahsis şartlarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının e bendine istinaden yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

03/04/2018 33 Belediyemiz yatırım programında yer alan, altyapı tesisleri, yol yapım,bakım ve onarım ile mahalle, cadde ve sokaklarda yapılacak olan asfaltlama, üst yapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 7.500,000,00-TL (Yedimilyon Beşyüzbin TL)  borçlanılmasına, kredi kullanılmasına, kullanılacak krediye ilişkin borçlanma, Kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlar üzerinde teminat, ipotek tesis edilmesi vb. iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/1-e maddesine istinaden yapılan işaretle oylama sonucunda Ak Partinin grubunun kabul, Milliyetçi Hareket Partisi grubu ve bağımsız üyelerin çekimser, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun red oyları ve mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.  

03/04/2018 34           İlimiz Merkez,  İstiklal Mahallesi, 377 Ada, 18-19-20 numaralı taşınmazların bulunduğu alan, Belediyemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Fuar Alanı olarak ayrılan alanda kalmakta olup, söz konusu parsellerin bulunduğu kısmın Fuar Alanından çıkarılarak Belediye Hizmet alanı (Trafik Eğitim Pisti) olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı talebinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi.  

03/04/2018 35 Belediye Başkanlığınca hazırlanarak Belediye Meclisine sunulan 2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde yapılan görüşmeler ve işaretle oylama sonucunda Ak Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubunun kabul, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun red oyları ve mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.  

Oluşturulma Tarihi : 04.05.2018