a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği

 

T.C.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bilecik Belediyesi hudutları dahilinde faaliyet gösteren Mezarlıklar Müdürlüğü’nün İdari yapılanması, görev, yetki ve sorumluluk alanları, mezarlık, cenaze ve defin işlemleri ile çalışma esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Belediye sınırları içinde hizmet veren Mezarlıklar Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışma kuralları ile mevcut ve yeni açılacak mezarlıkların ihdasını, koruma ve güzelleştirme ile bakım hizmetlerini ayrıca cenaze teçhiz, tekfin, nakil ve tüm defin hizmetlerinin ne şekilde yapılacağını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a, 18/m maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Bilecik Belediyesini,

b) Meclis : Bilecik Belediye Meclisini,

c) Encümen : Bilecik Belediye Encümenini,

ç) Başkan : Bilecik Belediye Başkanını,

d) Müdürlük : Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünü,

e) Müdür : Mezarlıklar Müdürünü,

f) Personel: Mezarlıklar Müdürlüğü personelini,

g) Yönetmelik: Mezarlıklar Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini,

h) Defin Hizmetleri : Cenazenin belirlenen mezarlık alanlarında gömülmesi ile tamamlanacak hizmetleri ,

ı) Mezarlık Hizmetleri : Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım, üst bakım, temizlik, peyzaj iş ve işlemlerini,

i) Lahit : Kenarları taş veya beton duvar, üstü taş veya beton kapakla örtülecek şekilde hazırlanmış mezarı ifade eder.

j) İlgili Sağlık Kuruluşu : Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler (özel poliklinik ve hastaneler dahil), sağlık ocakları, aile hekimlikleri ve üniversite hastaneleri.

k) Mezar : Cenazenin toprağa verildiği yeri,

l) Mezarlık :Cenazeleri defin(gömme) işlemi yapıldığı yeri,

m) Aile Mezar Yeri:Önceden alınan ve isme tahsis edilen mezar yerini,

n) Tarife : Bilecik Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen ve Mezarlıklar Müdürlüğü’nün tahsil edeceği harç, resim ve ücret miktarı ile indirim, muafiyet ve mezarlık sınıflandırmalarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Bağlılık Ve Görevleri

 

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Mezarlıklar Müdürlüğü'nün personel yapısı aşağıdaki gibidir.

1- Müdür

2- Şef

3- Memurlar

4- Sözleşmeli Personel

5- İşçiler

 

Bağlılık

MADDE 6 - (1) MezarlıklarMüdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

Mezarlıklar Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7 – (1) Hastaneler,Sağlık kuruluşları, Adli Tıp, Savcılık ve ilgili resmi kurumlar tarafından defin izin belgesi verilen cenazelere defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) hizmetlerini yapar veya yaptırır.

(2) Cenazenin yakını Müdürlüğümüze müracaatta bulununca, öncelikle Defin Ruhsat (Gömme İzin Kağıdı) sorulur. Defin Ruhsatı var ise Defin İşlem Tutanağı düzenlenerek cenaze yıkandıktan sonra defin işlemi yapılır. Defin Ruhsatı alınmamış ise Defin Ruhsatı alınması için gerekli yerlere yönlendirme yapılır.

(3)5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (a) bendine göre, Belediye sınırları içindeki cenazelerle ilgili faaliyetler kamu görevi olarak Belediyeye verilmiş olup, Belediye bu görevi yapar veya yaptırır.

(4)Adli Tıpça, Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığınca, Devlet Hastanesi veya özel Hastanelerce, Sağlık Ocaklarınca, Özel Poliklinikler ve ilgili resmi kurumlar tarafından verilen ölüm nedenini belirten Gömme İzin Belgesini(Defin Ruhsatını) olmadan hiçbir işlem yapılamaz.

(5)Kimliği belirsiz olan ölülerin cenaze ve defin işlemleri için, yasal mercilerin (Cumhuriyet Savcılığı vb.) izni olması mecburidir.

(6)Mezarlıklarda defin edilen ölülerin işlemleri Gömme İzin Kağıdı ile birlikte dosyalanarak Ölü Defin Kayıt Defteri'ne kaydı yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlükte Görevli Personelin Unvan

Nitelik Ve Görevleri

 

Müdürün Görev ve Yetkileri

MADDE 8 – (1)Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediye’ye verilmiş görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar.

(2) Belediye Başkanının veya görevlendireceği kişinin emirleriyle Meclis ve Encümen kararlarını uygular.

(3) Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin Disiplin amiridir. Emrinde görev yapan ve amiri bulunduğu bütün personelin gözetim ve denetimini yapar,

(4) Emrinde bulunan personeli gerektiğinde uygun gördüğü bölüm ve işlerde görevlendirir.

(5) Müdürlükte yürütülen hizmetlerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar ve bu amaçla gerekli tedbirleri alır, aldırtır. Hizmet ve görevlileri denetler veya denetlettirir

(6) Belediye hudutları içersindeki cenazelerin( Sorumluluk alanı dışından getirilip de Müdürlük sorumluluğundaki mezarlıklara gömü yaptırılması talebi ile gelenleri de aynı kapsamda değerlendirmek usulü ile) defnedilmesi için gerekli tedbirleri alır ve takip eder.

(7) Mezar ve mezarlıkların temizlik bakım ve onarımlarını yaptırır veya yaptırılmasına izin verir.

(8) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına cenazelerin gömülmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar gömülmesi işlerini, belirtilen hususlara ve yasalara uygun şekilde yürütür.

(9) Mezarlıklar Müdürlüğünce, lahit ve duvar inşaatları için şartname ve tip proje belirleyebilir ve bunları belirlemesi halinde ise; talep ve mezarlığın durumuna göre fenni şartları göz önünde bulundurarak ruhsata bağlar, harçlarını tahsil edilmesini sağlar. Mezarlıkların bakım, temizlik düzeni için kurallar koyar, her türlü yasal tedbirleri alır ve aldırtır.

(10) Müdürlük bütçesinin, performans programının,iç kontrol sisteminin ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.

(11)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 – (1)Şeflikte görevli personel için görev bölümü yaparak verimli bir çalışma düzeni kurar.

(2) Şefliğe tahsis edilmiş her türlü araç gereç, malzeme, demirbaş eşya, mefruşat, bina ve tesisleri kullananlara ve görevlilere teslimi bunların daima çalışır durumda bulunmalarını düzenler, takip ve kontrolünü yapar.

(3) Şeflikle ilgili tüm yazışmaların aksamadan yürütülmesini sağlar.

(4) Şeflikte işlemi tamamlanan cenazelerin kaldırılması, hazırlanması ve gerekli malzemelerin cenaze aracına konulmasını sağlar.

(5) Üst Yönetici ve Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

Memurun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin ve hizmet taleplerinin (Mezar Kazma, Cenaze Nakil ve Defin Hizmetleri) yerine getirilmesini sağlamak,

(2) Mezarlıkların bakım ve onarımını sağlamak,

(3) Ölüm kayıtlarının arşivlenmesini ve saklanmasını sağlamak,

(4) Arşivde bulunan belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve devamını sağlamak,

(5) Birimle ilgili olarak çalışma raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

(6) Birimiyle ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

(7) Giden / Gelen evrak takibini sağlamak,

(8) İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

(9) Üst Yönetici ve Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

İşçinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Mezarlık Birim Sorumlusundan almış olduğu yazılı talimatlarla mezar kazım hizmeti yürütmek,

(2) Görevli olduğu mezarlığın giriş kapısından itibaren yolların süpürülmesini, çöplerin toplanarak çöp toplama yerine götürülmesini ve genel düzenin tesis edilmesini sağlamak,

(3) Mezarlıklarda tutulması zorunlu cenaze kayıt defterinin tutulmasını sağlamak,

(4) Defin edilen cenazelere ait Gömme İzin Belgelerinin arşivlenmesini sağlamak,

(5) Ziyaretçilerin rahat ziyaret yapmalarını sağlayıcı tedbirler almak,

(6). Mezarlık içerisine dilenci ve çocukların girmesine engel olmak,

(7) İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak,

(8) Mezarlık içerisinde oluşan yabani ot temizliği yapmak,

(9) Mezarlık ara yollarının temizliğini yapmak,

 

Cenaze Nakil Aracı Şoförünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Mezarlık Birim Sorumlusundan almış olduğu yazılı ve sözlü talimatlara istinaden uygun araçlarla cenaze nakil hizmeti vermek,

(2) İhtiyaç olduğunda cenazenin araçtan mezar başına kadar taşınmasına yardımcı olmak,

(3) Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bulundurmak,

(4) Araçların günlük bakımlarını yaparak, periyodik bakım zamanlarında bakımını yaptırmak,

(5) Belediye sınırları ve mücavir alanları dışına görevlendirilmesi halinde araç görev kağıdını doldurmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezarlıklar

 

Mezarlar

MADDE 13- (1) Mezar:Mezar ölünün defnedildiği alandır. İki mezarın yan yana aralığı ve baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere elli santimetredir.

(2)Aile Mezarları: Mezarlıkta ayrılmış sahalarda aile adına ihdas edilebilen aile mezarlıklarıdır. Aile mezarlarının tahsisi Belediye Meclisince düzenlenen tarifeye uygun olarak Belediye Encümenince aile adına yapılır. Aile mezarı tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları ile torunlarından istediğini defnettirebilir veya bunlardan kimin defnedilmesi gerektiğini belirleyerek, belirlediği isimleri tahsis anında birime bildirir ve bu bilgiler mezarlık kayıt defterine geçirilir. Kişi sağlığında defnedilmesini istediği bu kişiler arasında değişiklikler yapabilir. Değişiklik olması halinde birime bildirilir ve mezarlık kayıt defterinde gerekli değişiklik kaydı yapılır. Aile mezarı tahsis edilen veya hak sahibi olanların beyanları veya yapılan araştırmalar sonucu mezarın çeşitli nedenlerle (bir başka yere defin veya kemiklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması ve defnin imkansız hale gelmesi gibi) kullanılmadığının anlaşılması üzerine bu mezarlar üzerindeki tahsis iptal edilerek tasarrufu belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak sahiplerine iade edilmez.

(3)Umumi Mezarlar : Mezarlıkta tek cenaze defni yapılabilen mezarlar olup, vefat eden kişinin eşi istediği taktirde adına tahsis yapılabilir. Bu konuda Belediye Meclisince tarife düzenlenebilir. Lahit yapımı isteğe bağlıdır.

(4) Şehitler için bu bölümde yer ayrılarak, düzenleme yapılabilir.

(5) Hüviyeti bilinmeyen, Cumhuriyet Savcılığınca defnine müsaade edilen cenaze veya aksamları, kimsesiz, fakir ve muhtaç olduğu belediye veya mahalle muhtarlıklarınca tespit edilenlerin cenazeleri de bu mezarlara defnedilir.

 

Ölüm Halinde Yapılması Gereken İşlemler

MADDE 14 – (1) Gömme İzin Kağıdının Alınması :

(a) Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak surette Gömme İzin Kağıdı alınması gerekmektedir.

(b) Ölümün evde olması durumunda, Gömme İzin Belgesi ilgili sağlık kuruluşlarının doktorları tarafından düzenlenir.

(c) Hastanede vefat olduğunda, Gömme İzin Kağıdı hastane tarafından düzenlenir.

(ç) Adli Tıp veya Cumhuriyet savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı, ilgili sağlık kuruluşları tarafından Gömme İzin Kağıdına çevrilir.

(d) Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm raporlarının Havaalanlarında yapılan tercüme raporlarıyla birlikte ilgili sağlık kuruluşuna müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.

(e) Gömme İzin Kâğıdı eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulduktan sonra mühürlenip imzalanmalıdır. Mühürsüz, imzasız veya eksik doldurulan Gömme İzin Kâğıdıyla işlem yapılmaz.

(2) Cenaze Defin Hizmetleri: (a)Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar Mezarlıklar Birimine müracaat ettiklerinde mezar yeri temini, mezar kazma hizmeti, cenaze nakil hizmetinden faydalanabilirler.

(3) Gömme İzin Kâğıdı alınmış tüm cenazeler Bilecik Belediyesi sınırları içerisindeki mezarlıklara gün batımına kadar defin yapılır. Bu müddet dışında bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak zaruri bir durum olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakınca taşıması halinde defin yapılabilir.

(4) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında ilgili sağlık kuruluşlarından görevlendirilecek bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler (ilaçlama, kireçleme vb.) alınır.

 

Mezar Yeri Onarımı

MADDE 15- (1) Mezarların üzerine yapılacak mezar üstü yapılara, birinci derece yakınlarının (veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik belgeleri ile ispatlaması) Mezarlıklar Müdürlüğünden izin alması koşuluyla müsaade edilir.

 

Mezar Yapım ve Onarımında Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 16 – (1) Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak her türlü yapılar, Müdürlükten Mezar Yapım ve Onarım izni almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezarı onarmak isteyen kişilerden, izin şartı aranmaz.

(2) Mezar üstü yapım esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş, moloz, kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişinin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

(3) Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan gerçek ve tüzel kişilerin Müdürlükçe belirtilen ölçülerin dışına taşmaları veya izinsiz mezar yapmaları halinde, yaptığı mezar yıktırılır.

(4) Mezar bakım ve onarımı işi, bakımı yapılacak mezar üstü ile sınırlıdır. Mezar dışına yapılacak işlemler (ağaç dikmek vs. ) mezarlık görevlisinin kontrolü ve denetimi ile yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cenaze Nakli

 

MADDE 17- (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar, Mezarlıklar Birimine müracaat ederek cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilirler.

 

MADDE 18- (1) Cenaze nakil hizmeti Belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve özel şirketlerin bu işe mahsus araçlarıyla şehir içi ve şehirler arası olarak gerçekleştirilir.

 

MADDE 19- (1) Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz.

 

MADDE 20- (1) Hasta Nakil Ambulansı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması esastır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

MADDE 21- (1) Mezarlıklar Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan mezarlıklar dışında defin yapılamaz. Resmi mezarlık alanları haricinde defin yapılmaması için ilgili kurum ve kuruluşlardan önlem alınması istenir. Önlenemeyenler ile sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

 

MADDE 22- (1) Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen görevliler, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanır.

 

MADDE 23- (1) Mezarlık sahası içerisinde düzeni sağlamak için, “otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik yapmak, para karşılığı kuran okumak, mezarların üzerlerine oturmak, taşlarını tahrip etmek, çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat atıklarını atmak, konulmuş levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçların üzerine işaret koymak, izin almadan ağaç dikmek ve halkın huzurunu bozucu davranışlar”; mezarlık görevlilerince engellenir. Gerek görülürse Zabıta Müdürlüğünden yardım ve destek istenir.

 

MADDE 24- (1) Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar hakkında idari işlemler uygulanır.

 

MADDE 25- (1) Mezarlar üzerine çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır.

 

MADDE 26- (1) Mezarlık içerisine yapılacak çeşmelerin yerleri müdürlük tarafından planlanacaktır. Belirlenen yerler dışında çeşme yapılmayacaktır.

 

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulü ve Valilik Makamına gönderilmesi ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 26.09.2014