a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

                                                                                           T.C. 
                                                                    BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                         KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


                                                                                   BİRİNCİ BÖLÜM
                                                              Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1
- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
- (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
- (1) Bu yönetmelikte geçen:

Belediye : Bilecik Belediyesi’ni,
Başkanlık : Bilecik Belediye Başkanlığı’nı,
Encümen : Bilecik Belediye Encümenini,
Valilik : Bilecik Valiliğini
Meclis : Bilecik Belediye Meclisini,
Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,
Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü,
Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelini,
Yönetmelik: Yazı İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini,
ifade eder. 

                                                                               İKİNCİ BÖLÜM
                                                                             Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 5 –

(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a)Müdür
b)Şef
c)Memurlar
d)İşçiler
e)Sözleşmeli Memur
(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a)Müdür
b)Kültür İşler Bürosu
c)Sosyal İşler Bürosu
d)Diğer Personel

Bağlılık
MADDE 6
- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.


                                                                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                                                                            Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7-
(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Bilecik Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.

(2) Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak,
(3) Belediye Başkanın talimatı üzerine ilimizde bulunan yoksul, Muhtaç ve özürlü vatandaşlarımıza gerekli yardımlarda bulunmak.
(4) Asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
(5) Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Bilecik İlinde tarihi mekanları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar tarihi kimlik oluşturmak,
(6) Bilecik’in tarihinin yazılması, bölgedeki tarihi kültürel değerlerin işlendiği halkın kültür düzeyini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçelerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür sanat ağırlıklı yayınların hazırlanması, “Halk Kitapları”nın basılıp yayınlanmasını sağlamak. Bu seride Sağlıklı yaşama, Temizlik ve Sağlığımız, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma, Aile yapımız ve Aile Huzuru Nasıl Sağlanır, Eğitimde Başarının Yolları, Huzurlu Bir Mahalle Nasıl Olmalı gibi konuları işlemek; uygun olan mekanlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek,
(7) Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak,
(8) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,
(9) İl bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak,
(10) Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,
(11) Alkol, sigara, kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,
(12) İlde kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmak,
(13) Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor klüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,
(14) Amatör Spor Klüplerinin faaliyetlerine destek olmak,
(15) Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,
16) Tarihi, Kültürel mekan ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8 –
(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(4) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını, iş akışını, görev dağılımını düzenler ve denetler.
(5) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(6) Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
(7) Müdürlük içi yönergeler yayınlar, müdürlüğe gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili personele havale eder,
(8) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.
(9) Başkanlıkça görevlendirildiği takdirde Belediye´yi temsilen toplantılara katılır, kurul ve komisyonlarda görev yapar.
(10) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9-
(1) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

(2) Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder.
(3) Gelen – giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlerini yürütür.
(4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur.
(5) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır. Verilen ek görevleri yerine getirir.
(6) Asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevli, yetkili ve sorumludur.
Asker Ailesi Yardımı İşlemleri:
(a) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde askerin usul veya furuu, karısı veya kardeşi tarafından yapılan müracaatları kabul etmek,
(b) Belediyeler, Askerlik Şubeleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak,
(c) Zabıta marifetiyle müracaat sahibi ile ilgili araştırma yaptırmak,
(ç) Müracaat sahibinin dosyası tamamlandıktan sonra encümene sunmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne göndermek,
(d) Müracaat sahibine yardım yapılmasının encümen tarafından uygun görülmesi halinde encümen kararını ve müracaat sahibine ait dosyayı maaş bağlanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne zimmetle teslim etmek,
(e) Müracaat sahibine müracaatının sonucu ile ilgili olarak uygun vasıtalarla bilgi vermek,
(f) Encümen tarafından asker ailesi yardımı yapılması uygun görülmeyenlerin dosyalarını muhafaza etmek,
(7) Müdürlüğü ilgilendiren tüm evraklarda standart dosya planına ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre cevap yazarak, bir nüshaları ilgili birimlere göndermek, bir nüshalarını da dosyada saklamak.
(8) Müdürlükle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek ve Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

                                                                          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                                                        Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması
MADDE 10
-(1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması
MADDE 11-(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Görevin yürütülmesi
MADDE -12 (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

                                                                           BEŞİNCİ BÖLÜM
                                                                     İşbirliği ve Koordinasyon


Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 13- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 14 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

                                                                             ALTINCI BÖLÜM 
                                                             Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 15 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.
Arşivleme ve dosyalama
MADDE 16 –
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların standart dosya planına ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. 

                                                                             YEDİNCİ BÖLÜM 
                                                                                    Denetim

MADDE 17 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2)Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
(3)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur. 

                                                                              SEKİZİNCİ BÖLÜM 
                                                                           Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 19 -
(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulü ve Valilik Makamına gönderilmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20
– (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Oluşturulma Tarihi : 15.10.2014