a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Veteriner İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 -
(1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye :Bilecik Belediyesi’ni,
b) Başkanlık : Bilecik Belediye Başkanlığı’nı,
c) Müdürlük :Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü,
d) Müdür :Veteriner İşleri Müdürü’nü,
e) Yönetmelik :Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

Teşkilat
MADDE 5
- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Memurlar
c) İşçiler
d) Sözleşmeli memurlar
e) Hizmetli personel
f) Diğer personel
(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Veteriner İşleri Bürosu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 -
(1) - Başıboş sokak havanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak ve işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.
(2) Kümes ve ahır şikayetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.
(3) Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemleri almak ve bu önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim yapmak.
(4) Belediye sınırları içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul madde için, menşei şahadetnamesi düzenlemek.
(5) Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında dezenfekte ilaçlama işlemlerini Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte koordine ederek ilaçlamayı yapmak.
(6) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

Müdürlük yetkisi
MADDE 7 -
(1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa ve diğer ilgili mevzuata dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 8 -
(1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 9 -
(1) Veteriner İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
(3) Veteriner İşleri Müdürü personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
(4) Veteriner İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
(6) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak.
(7) Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak.
(8) Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek.
(9) Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.
(10) Hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler, hayvan hareketlerinin kontrolü,
(11) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.
(12) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
(13) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
Direkt olarak Başkan Yardımcısına bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekte Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10 -
(1) Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak.
(2) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanlara aşı, muayene ve tedavi işlemlerini yapmak.
(3) Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.
(4) Isırma vakalarında barınağa getirilen hayvanın kuduz tespitini yapmak, kuduz bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek.
(5) Hayvansal kökenli gıda satan iş yerlerinin denetimini yapmak
(6) Ahır şikayetlerinde şikayetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak.
(7) Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetlerini yapmak
(8) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
(9)Üstü: direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür´e karşı sorumludur.

Sokak hayvanları toplama ekibinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 11 -
(1) Şikayete konu olan başıboş köpekleri barınağa toplamak
(2) Kuduz müspet çıkması durumunda bölgeyi karantinaya almak
(3) Mücavir alanda gerekli çalışmaları yapmak
(4) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

İlaçlama ekibinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 12 -
(1) Halk sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve kemiricilere karşı kapalı ve açık alanlarda ilaçlama hizmeti yapmak.
(2) Devlet dairelerini gerekli durumlarda ilaçlamak.
(3) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

Büro personelinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 13 -
(1) Birimine gelen evrakları teslim alır, sınıflandırır ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.
(2) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.
(3) Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapar ve gerekli, süre içerisinde arşivde saklar
(4) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak.
(5) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak
(6) Üstlerinden aldığı emir ve görevlerin- yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması
MADDE 14 -
(1) Büro personelinin dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması
MADDE 15 -
(1) Veteriner İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi
MADDE 16 -
(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 17 -
(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 18 -
(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının imzası veya Başkanın yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 19 -
(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.
Arşivleme ve dosyalama
MADDE 20 -
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
MADDE 21 -
(1) Veteriner İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Veteriner İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
(3) Veteriner İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 -
(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23-
(1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve Valilik Makamına gönderilmesi ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 –
(1) Bu yönetmelik hükümlerini Bilecik Belediye Başkanı yürütür.

 

Oluşturulma Tarihi : 26.09.2014