a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği

 

                                                                                    T.C. 
                                                        BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
                                       BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
                                                       GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

                                                                            BİRİNCİ  BÖLÜM 
                                                        Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
- (1) Bu yönetmelikte geçen:
a)Belediye : Bilecik Belediyesi’ni,
b)Başkanlık : Bilecik Belediye Başkanlığı’nı,
c)Encümen : Bilecik Belediye Encümenini,
d)Valilik : Bilecik Valiliğini,
e)Meclis : Bilecik Belediye Meclisini,
f)Müdürlük : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü,
g)Müdür : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nü,
h)Personel : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personelini,
i)Yönetmelik: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

                                                                            İKİNCİ BÖLÜM
                                                                          Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 5
- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a)Müdür
b)Şef
c)Memurlar
d)İşçiler
e)Sözleşmeli memurlar

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a)Müdür
b)Basın Yayın Bürosu
c)Halkla İlişkiler Bürosu
d)Diğer Personel


Bağlılık
MADDE 6 - (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

                                                                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                                                                     Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri
MADDE 7
- (1) Müdürlüğün Tanımı; T.C. Bilecik Belediyesi’nin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmekten, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka anlatılması, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın kuruma karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından, kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmek için gerekli olan çalışmaları yürütme hakkında Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olan Müdürlüktür.
(2) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralandığı gibidir.
a) Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte bir tanıtım ve Halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket eder.
b) Basın kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar.
c) Basınla ilişkilerin amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapar ve amirinin bilgisine sunar.
d) Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer.
e) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder.
f) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Bilecik belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor verir. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturur.
g) Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirir.
h) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu sağlar.
ı) Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yaptırır ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe verir. Arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.
i) Belli zamanlarda çıkartılan Bilecik Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırır. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Merkezi ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamaktan sorumludur.
j) Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenler.
k) Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütür.
l) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanır ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantıları organize edilir.
m) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek.
n) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder.
o) Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
ö) Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri vb. Belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapar.
p) Bilecik Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikayetlerini almak. Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan Ak Masa çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütülür.
r) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlar.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 -

(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
(2) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
(3) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(4) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
(5) Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
(6) Müdürlük içi yönergeler yayınlar, müdürlüğe gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili personele havale eder,
(7) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.
(8) Başkanlıkça görevlendirildiği takdirde Belediye´yi temsilen toplantılara katılır, kurul ve komisyonlarda görev yapar.
(9) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(10) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
(11) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek yolundaki görüşlerini belirtmekten, alanıyla ilgili fakat devamlılık arz etmeyen işleri icra etmekten, halkı bilgilendirici broşür, bülten, belediye web sayfası vb. çalışmaları yürütmekten, vatandaşlardan gelen şikayet, teklif vb. konuları en kısa zamanda Belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturup, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, halk meclisi veya Belediye Başkanının halkı bilgilendirici çalışmalarını koordine etmekten, Belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamaktan, Bilecik açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemekten belediyenin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten sorumludur.
(13) Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev taksimatı yapmak,
(14) Müdür, Başkan yardımcıları ve Başkana karşı sorumludur.
(15) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Basın Yayın Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar.
(2) Personel işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.
(3) Personel olarak basınla ilişkiler, web sitesinin düzenlenmesine yardımcı olma, tanıtım malzemelerinin yayımı ve bunların arşivlenmesinden sorumludur.
(4) Basın Yayın Bürosu medyada belediye ile ilgili çıkan her türlü haber, yayın bilgiyi günlük olarak takip eder.
(5) Basın Yayın Bürosu, müdürlüklerle gerekli koordinasyonu kurarak basın bültenleri içindeki bilgileri inceler, cevap verilmesi gereken hususlarda taslak hazırlayarak Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürüne sunar. Gerekiyorsa Başkanlık onayı ile basın bildirisi ile yayınlar.
(6) Basın toplantısı düzenler.
(7) Belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere ve etkinliklere yazılı ve görsel basın mensuplarının faks, mail ve telefon aracılığı ile davet edilmesi ve katılımlarının sağlanması.
(8) Belediyemizin düzenlediği programlara katılan basın mensuplarının en iyi şekilde karşılanması ve programla ilgili hazırlanan basın bültenlerinin sunulmasının yanı sıra çekim yapabilecekleri uygun noktaları kendilerine göstermek suretiyle katılımcıların organizasyonunu sağlamak.
(9) Başkanımızın katıldığı ve belediyemizin düzenlediği bütün programlarda fotoğraf ve kamera çekimi yapılması.
(10) Belediyemizin yapılan faaliyetlerinin ve etkinliklerinin haberlerinin yazılması ve yazılan haberlerin programda çekilen fotoğraflarla birlikte ulusal ve yerel basına mail yolu ile gönderilmesi. Ayrıca yazılan haberlerin CD yolu ile basın mensuplarına ulaştırılması.
(11) Başkanımızla ve Belediyemizle ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin günlük takibi yapılarak sistemli bir şekilde arşivlenir. Çıkan haberlerin günlük ve aylık raporlar halinde Başkanımıza sunulması.
(12) Başkanımızın katıldığı bütün programlarda yapılan fotoğraf-kamera çekimleri sistemli bir şekilde arşivlenmektedir.
(13) Başkanlığımızın onay verdiği konularda yerel gazetelere, ulusal gazetelere ve radyolara ilgili konu için ilan verilmesi, ilan sürecinde takibinin yapılması. Çıkan ilanların arşivlenmesi.
(14) Basın Yayın Birimi olarak belediye faaliyetlerinin halka duyurulması için pankart, broşür, el ilanı vb. tanıtma amaçlı çalışmaların yapılması.
(15) Başkanımızın, Belediyemizin ve ilimizin tanıtımı amacıyla için yerel ve ulusal gazetelerde röportaj yapılmasının sağlanması ve başkanımızın televizyon ve radyo programlarına katılımının sağlanması.
(16) Belediyemizin faaliyetlerinin içinde yer aldığı bültenin hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması.
(17) Aylık ve yıllık olmak üzere basın yayın biriminin çalışmalarının rapor haline getirilerek başkanımıza sunulması.
(18) Müdürün verdiği diğer işleri yapar.
(19) Personel, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

Halkla İlişkiler Bürosunun görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 12 –
(1) Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yaparlar.
(2) Personel işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.
(4) Müdürlüğe gelen giden evrakların, dosyaların diğer belgelerin kayıt havale dosyalama işlemlerini yürütür.
(5) Müdürlüğe ait genelge yönetmelik ve kararları deftere işleyerek incelemeye hazır hale getirir.
(6) Müdürlüğün işlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan bütçenin hazırlanması personelin özlük hakları yazışmaları, tahakkuk işleri, demirbaşındaki malzemelerin kayıtlarını tutar. Yıl sonunda döküm hazırlar.
(7) Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte basın ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde Başkanlık Makamına öneriler getirir.
(8) Kurum içi ve dışı bildiri genelge vb. duyuruların, bilgilerin tüm personele iletilmesi ve dosyalanmasını sağlar, gerektiğinde bu hususta işlem yapar.
(9) Memurlar Halkla İlişkiler Bürosunun her işinden sorumludur.
(10) Belediye ye gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak ve ilgililere aktarır.
(11) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmalarını yürütür.
(12) Ak masaya telefon veya şahsen iletilen şikayet talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması için çalışır, belediye ve halk arasında köprü vazifesi yürütür.
(13)Akmasa formları Akmasa memurları tarafından müdürlükler bazında sınıflandırılarak tarih sırasına göre arşivlendirilir.
(14) Ak masaya gelen vatandaş başvurularının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hedefler bazında raporlar hazırlayarak Başkanlık Makamını sürekli bilgilendirir.
(15) Halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunduğu konum itibarıyla elinden gelen desteği verir.
(16) Ak Masa, Belediyemize telefon, e-mail yoluyla ve bizzat gelerek iletilen şikayet ve talepleri alıp, dilekçe formatında ilgili birimlere iletir.
(17) İletilen şikayet ve taleplerin en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması için ilgili birimlerle iletişim kurarak 48 saat içerisinde sonuçlanmasını sağlar. Yapılan başvurular sonuçlandığında başvuru sahibine dönerek, müracaatın sonucu ile ilgili bilgilendirilir.
(18) Ak Masa, gelen vatandaşların kurum içi ve dışı yönlendirmelerini sağlar.
(19) Halkla İlişkiler Bürosu, Başkan, Başkan Yardımcısı veya Müdürün katılacağı halk günlerinin organizasyonunu yapar.
(20) Belediyece yapılması gereken ihale ilanlarını ve anonsları yapar.
(21) Halkın bilinçlendirilmesi amaçlı halk meclislerinin oluşturulması ve koordinasyonunu sağlar.
(22) Müdürün verdiği diğer işleri yapar.
(23) İletilen şikayet ve taleplerin dosyalama ve arşiv çalışmaları da Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılır.
(24) Personel, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur. 

                                                                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                                               Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması
MADDE 13
- (1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin Planlanması
MADDE 14 - (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 15 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

                                                                              BEŞİNCİ BÖLÜM 
                                                                       İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 16 -
(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin alınması
MADDE 13 -
(1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin Planlanması
MADDE 14
- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 15 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

                                                                  BEŞİNCİ BÖLÜM
                                                             İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 16 - (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 17 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

                                                                                    ALTINCI BÖLÜM
                                                                       Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 18
- (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve dosyalama
MADDE 19
– (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti standart dosya planına ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
4) Dosyalama işlemi Standart Dosya Planına göre ayrı ayrı yapılır.


                                                                         YEDİNCİ BÖLÜM
                                                                                Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
MADDE 20
- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
(3)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(4)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.


                                                                           SEKİZİNCİ BÖLÜM
                                                                        Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 22 - (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve Valilik Makamına gönderilmesi ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Selim YAĞCI
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Yıldız YILDIRIM HAVADAR
Divan Katibi

Münevver GEYİK
Divan Katibi

 

Oluşturulma Tarihi : 29.09.2014