a
444 88 58
Çağrı Merkezi
BİLECİK BELEDİYESİ, 89 ADA, 12-13 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN, ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

BİLECİK BELEDİYESİ,

89 ADA, 12-13 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN,

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

İHALE İLANI

 

1-      Bilecik Belediyesi sınırları içinde bulunan, mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait, İstiklal Mahallesi, 89 Ada, 13 Parsel’de projesi İdare tarafından yaptırılmış Meydan ve Otopark düzenlemesinin projesine uygun olarak alt yapı, üst yapı ve peyzaj düzenlemesini yaparak İdareye teslim etmek, 12 nolu parselde ise , idarece yaptırılmış olan uygulama projelerine uygun, " Ticaret + Hizmet Alanı " olarak imal edilecek AVM’nin  her türlü teknik altyapı, üst yapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesini kapsayan Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

İlçe Mahalle

Pafta Ada Parsel

Alanı (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen

Bedel

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Tarihi

Saati

İstiklal Mah.

12-13

2.968,28

Arsa

Ticaret+

Hizmet

23.365.000,00 TL+KDV

700.950,00 TL

26/12/2017

14:30

 

2-   İhale Bilecik Belediyesi Encümen Salonunda 26.12.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Bilecik Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

3-Şartname ve Ekleri, Bilecik Belediye Sarayı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:7 Belediye Sarayı/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde  ücretsiz görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüz-Türk Lirası) bedelle aynı adresten temin edilebilir.

3-   İhaleye Katılabilme Şartları

İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 26/12/2017 Salı günü saat 10:00’a kadar Bilecik Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

a)  Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge

c)  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

-  Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

-    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

f)   Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun),

g)    Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (Beşmilyon Türk Lirası)'den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az % 50 sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

j) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son 15 (on beş) yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında veya toplamında en az toplam 5.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İş ortaklığında verilecek iş bitirme belgelerinin toplamı ortaklık oranına bakılmaksızın değerlendirilecektir.

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

I) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

4-   İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

5-   İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 26/12/2017/, Saat: 10:00’a kadar Bilecik Belediye Sarayı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:7 Belediye Sarayı/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

6-   Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7-   İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

     İLAN OLUNUR.

 

Oluşturulma Tarihi : 14.12.2017