a
444 88 58
Çağrı Merkezi
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 -
(1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak
MADDE 3 -
(1) Fen İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 -
(1) Bu yönetmelikte söz konusu olan

a) Belediye: Bilecik Belediyesi(Merkez)
b) Müdür : Fen İşleri Müdürü´nü
c) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü´nü
d) Personel: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 5 -

(1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Memur
c) Sözleşmeli Personel
d) İşçiler
(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Teknik Elemanlar / Teknik Büro
c) Bayındırlık İşleri İşçi Birim Sorumlusu
d) Park, Bahçe ve Peyzaj İşçi Birim Sorumlusu
e) Atölye İşçi Birim Sorumlusu
f) Su Arıza Hizmetleri İşçi Birim Sorumlusu
g) Elektrik İşleri İşçi Birim Sorumlusu

Bağlılık
MADDE 6 -
(1)Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri: Yapılan hizmetlerin en önemli saç ayaklarından birini oluşturmaktadır. Şehrin gelişimi için şehirde yaşayan insanların sağlık, dinlenme, oturma refahı için sosyal- kültürel teknik altyapı, üst yapı hizmetlerini sağlamak ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli etüt, plan, proje işlerini planlamak, yapmak ve yaptırmaktır.

MADDE 7- (1) Evrak İşlemleri:
a-b) Resmi kurumlardan gelen yazılar ve vatandaşlardan gelen dilekçeler:Gelen dilekçeler Yazı İşleri Müdürlüğü´nce (evrakın kaydı ve ilgili birime havalesi), Fen İşleri Müdürlüğü (büro memurunca evrakın zimmetle teslim alınması,gelen evrakın müdürlük kayıt defterine işlenmesi), Fen İşleri Müdürlüğü´nce (evrakın incelemesi ve ilgili teknik elemana havalesi), Fen İşleri Müdürlüğü havale edilen evrakın büro elemanınca zimmet defterine kaydı ve teknik elemana zimmetle teslimi ve ilgili teknik elemanca gereğinin yapılması.
c)Daire dışı yazışmalar:Konusuna göre müdürlükçe yazılan yazılar Belediye Başkanı´nın ya da yetki verilen Belediye Başkan Yardımcısı´nın ismi açılıp, giden evrak defterinden sayı verilerek ilgili kuruma veya üçüncü şahıslara bildirilir.
(d) Daire içi yazışmalar: Başkanlıkça ve diğer müdürlüklerden gelen yazışmalarda aynı silsile izlenir ve gerekli görülenler Başkanlık Makamı´na (Encümen´e/Meclis´e) (giden evrak defterinden sayı verilerek) müzekkere yazılır ve alınan karara istinaden gereği yapılır.
(2) Yatırımlar:a)Belediye iş gücü ile yapılan yatırımların denetimi, sevk ve idaresi:
a1)Belediyemiz imkanları ile kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hattı döşeme işleri
a2)Park bahçe, çimlendirme, fidan ve çiçek dikim işleri
a3)Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların su, kanalizasyon, vb. yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip gerekli izinlerin vatandaşlarca ilgili kurumlardan izin alınması sonucu, bağlantı yerlerinin gösterilmesi, yol bozma harcı alınması için de arazideki ölçümlemelerin yapılması ve işin takibi.
a4) Yola terk edilen imar yollarının iş makineleri ile açtırılması
a5)Yukarıda sayılan hizmetler Fen İşleri Müdürlüğü´ne bağlı teknik elemanlar ve işçi sorumluları tarafından takip edilir.
b) İhale sureti ile yapılan yatırımların denetimi, sevk ve idaresi:
b1) 2886 D.İ.K. ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine göre; Yatırıma yönelik metraj ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması
b2) yapım, mal ve hizmet alımı ihalelerinin hazırlanması, sonuçlandırılması
c)Kontrollük hizmetleri:
c1)4734 sayılı K.İ.K´na göre hazırlanan ihaleler sonucu arazide ölçümleme, ataşman krokisi, pursantaj,metraj, yeşil defter, ara hakediş, (varsa) fiyat farkı, kesin hesap, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması.
d) Etüt, plan ve proje tasarlama işleri :
d1)Park. Bahçe, meydan vb. faaliyetler için peyzaj projesi teknik elemanlarca tasarlanır. Tasarımların metraj ve keşifleri hazırlanır.
e) Ödenek Talep dosyalarının hazırlanması :
Muhtelif inşaatlara yönelik parasal konularla ilgili çeşitli bakanlıklardan istenilmek üzere ödenek talep dosyası düzenlemek.
g) Diğer İşler : Belediye bünyesindeki sorumlu birimler (Bayındırlık ve peyzaj, atölye, su, elektrik ) her türlü altyapı,bakım,onarım işlerini takip eder ve uygular.

Müdürlük yetkisi
MADDE 8 -
(1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 9 –
(1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10 -

(1) Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Aynı zamanda müdürlüğün harcama yetkilisidir, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
(3) Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı müdürlük personelinin 1. derece Sicil ve Disiplin amiridir.
(4) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(5) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.
(6) Müdürlükçe her yıl yapılacak çalışmalara dair bütçe teklifini hazırlamak, tahsis edilen bütçenin verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.
(7) Belediyece yapılacak olan tüm yatırımların ihale dosyalarını hazırlamak, sonuçlanan ihale işlerinin kontrollük hizmetlerini yapmak.
(8) Müdürlüğün hizmetindeki araç ve iş makinelerini, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare ile gerek alt ve üst yapı, gerekse malzeme, gereç, yedek parça vb. bütün ihtiyaçları yasal çerçevede temin etmektir.
(9) Personelin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak,mahiyetindeki teknik elemanların ve sorumluların görevlerini belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,görev ve sorumluluklarının doğru anlaşılmasını sağlamak.
(10) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde, ilgili kanun,tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mer´i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder ; düzeltilmesi gerekli hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri idarenin görüşüne sunar.

Fen İşleri Personelinin görevleri, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 –
(1)Bilecik Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle olumsuz hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazide mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

(2) İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.
(3) Bilecik Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt ( kaplama, yama vb. ) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak.
(4) Yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek merkezdeki ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
(5) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden müdüre iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.
(6) Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.
(7) Kış mevsiminde karla mücadelede gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek stoklanmasını sağlamak
(8) Karla mücadele çalışması için ekipleri organize etmek,çalışmaları programlamak
(9) Kış mevsimi dolayısıyla imar yollarında oluşan üstyapı sorunlarını tespit ederek, olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek.
(10) Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait imar mevzuatına göre yola terki yapılmış,yeni açılacak yolların imar müdürlüğü ile münazara edilerek iş makineleri ile fiziki olarak açılmasını sağlamak.
(11) Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.
(12) Her eleman (memur,sözleşmeli personel,işçi sorumluları ve işçiler) görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur. Sorumluluk; “Bir görevin (nitelik, nicelik, mevzuat, mali, süre, yöntem vb. hususlar yönünden) yasal biçimde yapılmamasından ötürü bağlı bulunan kişi ya da makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır/anlaşılacaktır.

Teknik büro biriminin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 12 -
(1) Fen İşleri Müdürlüğü, kendi konusuna giren ihalesi ve kontrollüğü yapılacak olan alt ve üst yapı, bina, çevre düzenlemesi gibi işlerin ön etüdleri, avan projeleri, metraj ve keşifleri Teknik Büro Birimi’nce hazırlanır. Yatırımlara ait işlerin ihale mevzuatına ve yasal çerçeveye göre ihale dosyasını hazırlar.

(2) Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;
a) Mal alımı işlerinin (örnek: akaryakıt ürünleri mal alımı) ,
b)Yapım işlerinin (örnek : beton parke ve bordür taşı döşenmesi )
c)Hizmet alımı işlerinin ihale dosyalarının hazırlanması.

Bayındırlık İşleri Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 13 -
(1) Merkezdeki bütün cadde, sokak, park ve satıhlarında yapılacak kazılar için talepleri değerlendirir.

(2) İzin verilen çalışmaları denetler.
(3) Kazılan güzergahların eski haline getirilmesini takip eder, olumsuzluk varsa gidertir.
(4) Olumsuzluğu gidermeyenlere, kaçak yol kazısı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için Müdürlük ve Başkanlık Oluru ile evrakı Encümene sevk eder.
(5) Encümen kararlarının uygulanması ve tahsilinin yapılması için Hesap İşleri Müdürlüğüne yazışma ile konu bildirilir.
(6) Resmi kurumlar ile koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini temine çalışır.
(7) Gerektiğinde tüm altyapı, imar yolları ve kaldırımların her türlü bakım, yapım ve onarımını (kanalizasyon,içme ve yağmur suyu hatları, kanal-mazgal yapımı), belediye işgücü ile sağlamak,gerektiğinde sathi kaplama yapmak,beton parke , bordür taşı döşemektir.
(8) Bayındırlık hizmetleri gerçekleştirilirken, kamunun can ve mal güvenliğini sağlamak için trafik işaretlemelerini yapmak, gerekli tedbirleri alarak iş güvenliğini sağlamak.
(9) Altyapıya ait ( çimento, boru, parke, bordür taşı vb. ) gerekli olan malzemelerin teminini (satın alma birimi ile birlikte) sağlamak,işleri yaptırmak, takip etmektir.
(10) Müdürlük emrinde görevli bayındırlık birimi işçi birimi sorumlusu işçi personeli yönlendirir,iş takibini yapar/yaptırır.

Peyzaj Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 14

(1) Park ve bahçelere yönelik olarak,konu ile ilgili teknik personel (peyzaj mimarı) etüt plan proje çizer, gerektiğinde aplikasyon yapar/yaptırır.
(2) Park ve bahçeler için fidan,çiçek alımı ihtiyaçlarının teminini (peyzaj mimarı,ziraat mühendisi, satın alma birimi ile birlikte) sağlamak,dikim ve sulama işlerini yaptırmak,takip etmektir.
(3) Peyzaj birimi hizmetleri gerçekleştirilirken kamunun can ve mal güvenliğini sağlamak için trafik işaretlemelerini yapmak, gerekli tedbirleri alarak iş güvenliğini sağlamak.
(4) Müdürlük emrinde görevli peyzaj birimi sorumlusu işçi personeli yönlendirir,iş takibini yapar/yaptırır.

Atölye Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 15 -
(1) Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım, onarım, akaryakıt takip ,yedek parça işlemlerini belediye işgücü ile yapmak, gerekli olan malzeme teminini (satın alma birimi ile birlikte) sağlamak ,işleri yaptırmak, takip etmektir.

(2)Gerektiğinde park ve bahçelere yönelik olarak park mobilyası, demir korkuluk,salıncak vb. üretimi ve montajını gerçekleştirir.
(3)Atölye hizmetleri gerçekleştirilirken, gerekli tedbirleri alarak iş güvenliğini sağlamak.
(4) Müdürlük emrinde görevli atölye birimi işçi sorumlusu yukarıdaki işlerin sevk ve idaresini takip eder.

Elektik İşleri Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 16 -
(1) Belediyeye ait elektrik tesisatları ile ilgili tüm bakım, onarım, işlerini kendi işgücü ile yapmak ve gerekli elektrik malzemesi alımı teminini (satın alma birimi ile birlikte) sağlamak, işlerini yaptırmak, takip etmektir.

(2) Gerektiğinde park ve bahçelere yönelik aydınlatma işlemlerini gerçekleştirir.
(3)Elektrik hizmetleri gerçekleştirilirken, kamunun can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alarak iş güvenliğini sağlamak.
(4) Müdürlük emrinde görevli elektrik işleri birimi işçi sorumlusu yukarıdaki işlerin sevk ve idaresini takip eder.

Su Arıza Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 17 -(
1)Belediyeye ait su isale hattı ile ilgili tüm yapım, bakım, onarım işlerini belediye işgücü ile yapmak ve gerekli olan tesisat malzemesi alımı teminini (satın alma birimi ile birlikte) sağlamak, işleri yaptırmak, takip etmektir.

(2) Gerektiğinde park ve bahçelere yönelik sulama tesisatı döşenmesi işlemlerini gerçekleştirir.
(3)Su arıza hizmetleri gerçekleştirilirken, kamunun can ve mal güvenliğini sağlamak için trafik işaretlemelerini yapmak, gerekli tedbirleri alarak iş güvenliğini sağlamak.
(4) Müdürlük emrinde görevli su arıza işleri birimi işçi sorumlusu yukarıdaki işlerin sevk ve idaresini takip eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması
MADDE 18 -
(1) Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.


Görevin planlanması
MADDE 19 -
(1) Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi
MADDE 20 -
(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 21 -
(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 22 -
(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik,Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vb. ilgili gerekli görülen diğer yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 23 -
(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve dosyalama
MADDE 24 -
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından evrak havale edilen personel sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
MADDE 25 -
(1) Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Fen İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
(3) Fen İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(4) Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosyaları yazı işleri müdürlüğünce tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 26 -
(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük
MADDE 27 -
(1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabulü ve Valilik Makamına gönderilmesi ile yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 28 –
(1) Bu yönetmelik hükümlerini Bilecik Belediye Başkanı yürütür.

 

Oluşturulma Tarihi : 15.10.2014