a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Park ve Bahçeler Yönetmelik

T.C.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1)Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) BilecikBelediye Meclisi’nin 07/09/2010 tarih ve 79 sayılı kararı ile kurulmuş olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte söz konusu olan ;

a) Belediye : Bilecik Belediyesi’ni

b) Müdür    : Park ve Bahçeler Müdürü'nü

c) Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü

ç) Personel : Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve sözleşmeli personeli,

d) Yönetmelik: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat

MADDE 5 -

(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

          a) Müdür

          b) Memur

          c) Sözleşmeli Personel

          ç) İşçiler

         (2)Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

    a) Müdür

    b) Büro

    c) Teknik Elemanlar

    ç) Park ve Bahçeler şefi

     

 

Bağlılık

MADDE 6 -

(1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri:

MADDE 7 -

(1) Doğal ve Kültürel peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlamayı hedefler, korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir.

(2) İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar / yaptırır.

(3) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, park ve bahçelerdeki  ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapar / yaptırır.

(4) Şehrin estetiği için görsel materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) projelendirir, uygulama yapar / yaptırır.

(5) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak.

(6) Müdürlük görev alanları içerisinde  bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar.

(7) Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlar,

(8) Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan çim, ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek,zemin döşemesi, bordür taşı,kent mobilyaları,çocuk oyun grupları,  vb. materyallerin teminini yapar,

(9) Müdürlük yazışmalarını ve büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür.

(10)Yürürlükteki ihale mevzuatlarına göre yapım, hizmet, mal, danışmanlık hizmetlerine ait ihaleleri yapar / yaptırır.

(11)Yasalarca öngörülen diğer görevleri yapar.

(12) Başkanlık Makamı’nın vereceği diğer emirleri yerine getirir.

 

        

MADDE 8-(1) Evrak İşlemleri:

a)Resmi kurumlardan gelen yazılar ve vatandaşlardan gelen dilekçeler:Gelen evrakların Park ve Bahçeler Müdürlüğü büro memurunca zimmetle teslim alınması,  müdürlük kayıt defterine işlenmesi, Park ve Bahçeler Müdürünce evrağın incelemesi ve ilgili teknik elemana havalesi, havale edilen evrağın büro elemanınca zimmet defterine kaydı ve teknik elemana zimmetle teslimi ve ilgili teknik elemanca gereğinin yapılması.

b)Daire dışı yazışmalar:Konusuna göre müdürlükçe yazılan yazılar Belediye Başkanı'nın ya da yetki verilen Belediye Başkan Yardımcısı'nın ismi açılıp, giden evrak defterinden sayı verilerek ilgili kuruma veya üçüncü şahıslara bildirilir.

c)Daire içi yazışmalar: Başkanlıkça ve diğer müdürlüklerden gelen yazışmalarda aynı silsile izlenir ve gerekli görülenler Başkanlık Makamı'na (Encümen'e/Meclis'e) (giden evrak defterinden sayı verilerek) müzekkere yazılır ve alınan karara istinaden gereği yapılır.

        

(2) Yatırımlar:

a)Yapılan Yatırımların Denetimi, Sevk ve İdaresi:

a1) İhale kanunları hükümlerine göre; Konusu ile ilgili, yatırımlara yönelik metraj ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması,

a2) Yapım, mal ve hizmet alımı ihalelerinin hazırlanması, sonuçlandırılması.

 

b)Kontrollük hizmetleri:

Hazırlanan ihaleler sonucu arazide ölçümleme, ataşman krokisi, pursantaj, metraj, yeşil defter, ara hakediş, (varsa) fiyat farkı, kesin hesap, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması.  

 

c) Etüt, plan ve proje tasarlama işleri :

Park, bahçe, meydan vb. faaliyetler için peyzaj projesi teknik elemanlarca tasarlanır. Tasarımların metraj ve keşifleri hazırlanır.

 

ç) Ödenek Talep dosyalarının hazırlanması :

Muhtelif inşaatlara yönelik parasal konularla ilgili çeşitli bakanlıklardan istenilmek üzere ödenek talep dosyası düzenlemek.

         

Müdürlük Yetkisi

MADDE 9 - (1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü,bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanarak Belediye Başkanı’nca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

       

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 10 – (1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    

        

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11

(1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamı’na karşı temsil eder.

(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3)Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin 1. derece Sicil ve Disiplin amiridir.

(4)Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak,

(5) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

(6)Müdürlüğün her yıl yaptığı faaliyetlere ait faaliyet raporunu hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak,

(7)Müdürlükçe her yıl yapılacak çalışmalara dair bütçe teklifini hazırlamak, tahsis edilen bütçenin verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak,

(8)Belediyece yapılacak olan konusu ile ilgili tüm yatırımların ihale dosyalarını hazırlatmak, sonuçlanan ihale işlerinin  kontrollük hizmetlerini yapmak/yaptırmak,

(9)Yeni yapılacak park, yeşil ve çocuk oyun alanlarının belirlenerek plan ve projelerinin hazırlanıp/hazırlatılıp, ihale edilen işlerin gerekli kontrollerden geçirilerek neticelenmesini sağlamak,

(10)Park ve yeşil alanların bakımı vb. işleri kapsayan ihale dosyasını hazırlamak/hazırlatmak,

(11)Müdürlüğün hizmetindeki araç ve iş makinelerini, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare ile gerek alt ve üst yapı, gerekse malzeme, gereç, yedek parça vb. bütün ihtiyaçları yasal çerçevede temin etmek,

(12)Personelin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak,mahiyetindeki teknik elemanların ve sorumluların görevlerini belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,görev ve sorumluluklarının doğru anlaşılmasını sağlamak.

(13)Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek ; düzeltilmesi gerekli hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri idarenin görüşüne sunmak,

(14)Vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek,

(15)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

(16)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmaktır.

(17)Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 – (1)Bilecik Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait park ve yeşil alanlardaki eksiklik ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlanması,

(2)Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden müdüre iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

(3)Her eleman (memur,sözleşmeli personel,işçi sorumluları ve işçiler) görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur. Sorumluluk ; “Bir görevin (nitelik, nicelik,mevzuat,mali,süre, yöntem vb. hususlar yönünden) yasal biçimde yapılmamasından ötürü bağlı bulunan kişi ya da makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır/anlaşılacaktır.

 

Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 –

(1)Park yapılacak yerlerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

(2)Park projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını sağlar, gerektiğinde aplikasyon yapar/yaptırır.

(3)Park ve bahçeler için ağaç, fidan, çiçek vb. ihtiyaçlarının teminini (peyzaj mimarı,ziraat mühendisi, satın alma birimi ile birlikte) sağlamak,dikim ve sulama işlerini yaptırmak,takip etmektir.

(4)Müdürlük kapsamında hazırlanacak bakım-onarım, hizmet işi ve park yapım işleri ihale dosyalarının hazırlanmasını sağlamak veya sağlatmak,

(5)Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunmak,

(6)İşçi personeli yönlendirir, iş takibini yapar/yaptırır.

(7)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

(8)Müdüre karşı sorumludur.

 

İşçi ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre karşı sorumludur.

 

Büro Memurları Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak tutar ve yazar.

(2)Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunmak,

(3)Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak.

(4)Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

(5)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(6)Müdüre karşı sorumludur.

 

Ayrıca Tüm Personel :

a)Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.

b)Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

c)Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

ç)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre iletilir. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Alınması

MADDE 16 - (1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.  

 

Görevin Planlanması

MADDE 17 - (1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

MADDE 18 - (1)Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 19 - (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2)Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

         (3)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4)Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5)Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 20 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vb. ilgili gerekli görülen diğer yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen - Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 21 - (1)Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel, evrağın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 22 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından evrak havale edilen personel sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri

MADDE 23 - (1)Park ve Bahçeler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

         (2)Park ve Bahçeler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

         (3)Park ve Bahçeler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

         (4)Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosyaları Yazı İşleri Müdürlüğü’nce tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 24 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 25 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulü ve Valilik Makamı’na gönderilmesi tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 15.10.2014