Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  B?LEC?K ATIK YA?LARINI DKMYOR DO?AYI KORUYOR

Bilecik Belediyesi taraf?ndan ‘’Bilecik At?k Ya?lar?n? Dökmüyor Do?ay? Koruyor’’ dü?üncesiyle haz?rlanan çal??ma kapsam?nda 2020 y?l?n?n be? ay?nda 4 bin 170 kilogram at?k ya? topland?.

 

   Çevreyi ve do?ay? koruma anlam?nda birçok çal??may? gerçekle?tiren Bilecik Belediyesi taraf?ndan örnek bir çal??ma olan projenin meyveleri al?nmaya ba?land?.

   Haz?rlanan çal??ma kapsam?nda vatanda?lar?m?z mutfaklar?ndaki at?k ya?lar? belirlenen noktalara b?rakarak, do?am?z ve çevrenin korunmas?na büyük bir katk? sa?layabiliyor.

 

VATANDA?LARIMIZ ATIK YA?LARINI TOPLAYARAK DO?AYA BÜYÜK KATKI SA?LAYAB?L?R

 

   Bilecik Belediyesi taraf?ndan muhtarl?klarda ba?lat?lan depolama çal??malar? daha sonras?nda okul ve ilgili kurum bahçelerindeki biriktirme alanlar? ile devam edecek olup, vatanda?lar?m?z at?k ya?lar?n? belirtilen noktalara b?rakabilecektir. Projenin daha etkin ve verimli ?ekilde gerçekle?tirilmesi amac?yla Bilecik Belediyesi taraf?ndan okullar ve bunun gibi kurumlarda bilgilendirme çal??malar? gerçekle?tirecek.

 

1 L?TRE ATIK YA? 1 M?LYON L?TRE ?ÇME SUYUNU K?RLET?YOR

   Proje hakk?nda bilgilendirici materyallerin de haz?rland??? ‘’Bilecik At?k Ya?lar?n? Dökmüyor Do?ay? Koruyor’’ projesi kapsam?nda haz?rlanan raporda ?u önemli verileri de vatanda?lar?m?z?n bilgisine sunuyoruz. Buna göre, do?aya att???m?z 1 litre at?k ya?, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Lavaboya dökülen kullan?lm?? k?zartmal?k ya?lar, evsel at?k su kirlili?inin yüzde 25’ini olu?turuyor. Lavaboya dökülen at?k ya?lar, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oran?nda t?kanmas?na neden oluyor. K?zartmal?k at?k ya?lardan üretilen biyodizelin, dizel yak?ta göre ilkim de?i?ikli?ine neden olan sera gaz? emisyonunda yüzde 65-92 oran?nda azalma sa?l?yor.

22 Mayıs 2020