Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  B?LEC?K BELED?YES?NDEN KAPSAMLI ?LALAMA ALI?MASI

Bilecik Belediyesi Veteriner ??leri Müdürlü?ü taraf?ndan vatanda?lar?m?z?n rahat ve sa?l?kl? bir yaz mevsimi geçirmeleri amac?yla gerçekle?tirilen sivri sinek ve karasinek larva ilaçlama çal??malar? tüm h?z?yla devam ediyor.

 

   ?ehir merkezi ve mücavir alanlarda kapsaml? ilaçlama çal??mas? gerçekle?tiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanlar?, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar ba?ta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çal??mas? yaparak, ha?ere olu?umlar?n? engellemeye çal???yor.

   Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sa?l???n? tehdit eden uçkunlara kar?? ilaçlama çal??malar?na h?z veren ekipler, çal??malar? kapsam?nda ayr?ca çöp tenekeleri ve çevresi ile ?ehir çöplü?ünde sivrisinek, kene ve di?er ha?erelere kar?? ilaçlama çal??mas? gerçekle?tiriyor.

 

S?NEK ÇO?ALMASINI ENGELLEMEK ?Ç?N NELER YAPAB?L?R?Z

 

   Bilecik Belediyesi Veteriner ??leri Müdürlü?ü taraf?ndan haz?rlanan çal??ma ile sinek olu?umunu art?ran faktörler hakk?nda bilgi verildi.

   Buna göre; çevreye at?lan at?klar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, in?aat alanlar?, havuz ve göllerde biriken sular sinek olu?umlar?n? art?r?yor. Larva olu?umlar?n? engellemek veya azaltmak için çevre temizli?ine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizli?e dikkat edilmesi gerekti?i belirtildi.

22 Mayıs 2020