Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  B?LEC?K BELED?YES?NDEN DI?ARI IKAN OCUKLARA DONDURMA

Bilecik Belediyesi taraf?ndan genelge kapsam?nda d??ar? ç?karak parklar? dolduran çocuklara dondurma ikram? yap?ld?.

 

   Tüm yurtta oldu?u gibi Bilecik’te de genelge kapsam?nda d??ar? ç?kma izni alan çocuklar, oyun alanlar? ve parklar? doldurdu.

   Belediye Ba?kan Yard?mc?lar?m?z Melek M?zrak Suba??, Özgür Alg?n, birim müdürleri ve belediye çal??anlar?, parklarda oynayan çocuklara sosyal mesafe kural?na uyarak, dondurma ikram etti.

   Düzenlenen aktivite hakk?nda k?sa bir bilgi veren Ba?kan Yard?mc?s? Melek M?zrak Suba??, ‘’Çocuklar?m?z uzun süredir d??ar? ç?kam?yorlard?. Yay?mlanan genelge kapsam?nda çocuklar?m?z iki haftad?r d??ar? ç?kabiliyorlar. 0-14 ya? aras? çocuklar?m?z parklardayken biz de Bilecik Belediyesi olarak onlara güzel bir sürpriz yapmak istedik ve dondurma ikram?nda bulunduk. Çocuklar?m?z?n mutlulu?u ve gülümsemesi her ?eyden önemli.’’ ?fadelerini kulland?.

   Veliler ve çocuklar da gerçekle?tirilen etkinlikten duyduklar? memnuniyeti belirterek, Belediye Ba?kan?m?z Semih ?ahin, Ba?kan yard?mc?lar? ve belediye çal??anlar?na te?ekkür etti.

22 Mayıs 2020